NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
TALEBE VE HOCAYA MAAŞ BAĞLANMASI

Bürzili, Kafsi’den şu rivayeti nakleder: Ömer bin Abdülaziz amiller (Valiler) şu talimatı verdi: “İlim tahsil edenlere maaş bağlayın, onların kendilerini meşgaleden kurtarıp ilme vermelerini sağlayın.”

Fakihi el-Menahic’de Gazzali’den naklen: “Kuran hafızına, Müslümanların beytülmal’inden her yıl yüz dinar vermek gerekir.”

El-Ecvibetü’l-Mühimme müellifi de Hafız Suyuti’den şunu nakleder: Çocukların öğretmenine beytülmalden yüz dinar vermek gerekir. Beytülmalden olmazsa Müslümanların cemaatinden sağlanır, cemaat de yoksa hisbe ehlinin vermesi gerekir. Çünkü çocukların öğretimi Farzı Kifaye olup buna gücü yeten yüklenir.”

Hafız Sehavi şöyle der: “Selefi Salih’inden bazıları, kendilerini ilim ve hadisin neşrine adayıp bu sebeple de ailesinin geçimini sağlamaya zaman ayırmayan kimselerin rızkını temin gayesiyle ticaretle uğraşıyordu. İbnü’l Mübarek’in Fazl b. Iyaz’a şöyle dediği nakledilir: Sen ve ashabın yani iki Süfyan (Süfyan b. Üyeyne, Süfyan es-Sevri), İbni Uleyye ve İbnü’s-Semmak olmasaydı ben ticaretle uğraşmazdım.” (et-Kettani, Teratibu’l İdariye Terc., 1/579)

 
Geri