NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
KADIN KUAFÖR

İbn Fethûn şöyle der Hz. Peygamberin (sav) hanımı Hz. Hatice'nin kuaförü Ümmü Züfer, onun vefatından sonra Resûlullah'a (sav) gelirdi. O da kendisine ikramda bulunur ve "o Hatice hayattayken bize gelirdi" derdi. Îbn îshâk Sîret'inde şöyle der. Resûlullah (sav) Hayber'de veya yolda Safiyye bint Hay b. Ahtab'la gerdeğe girdiğinde onu süsleyen, saçlarını yapan ve işini yoluna koyan Ümmü Süleym binti Milhân'dı. (Îbn Hişâm, II, 339-340)

Îbn Sa'd'ın Tabakât'ında şu bilgi verilir: Hz. Peygamber (sav) Safiyye'yi Dıhye el-Kelbî'den satın aldığında, yanında iddet beklemesi, eğitmesi ve hazırlaması için onu Ümmü Süleym'e teslim etti. el-İsâbe'de emîrü'l-mü'minîn Hz. Osman'ın kız kardeşi Âmine bint Affân b. Ebû'l-Âs'ın biyografisi verilir ve İbnü'l-Kelbî'den naklen onun Câhiliyye devrinde kadın kuaförü olduğu zikredilir. (Îbn Sa'd, VIII,16 (Hz. Hatice’nin biyografisi), 244 (Nefise’nin biyografisi)

Yine el-İsâbe'de müellif, Şebbere binti Safvân el-Kureşiyye'nin biyografisini verir ve İbnü'l-Kelbî'den naklen onun Mekke'de kadınların makyajını yapan bir kuaför olduğunu kaydeder, el- İsâbe'de Ümmü Ri'le el-Kuşeyriyye'nin biyografisini veren müellif Müstağfiri’den naklen şu bilgiyi kaydeder: O güzel ve fasih konuşan bir kadın olup şöyle demişti: "Allah'ın selâmı üzerine olsun, ey Allah'ın Resulü. Bizler mahfeler ardında, kocaların iffet mahalli ve çocukların yetiştiricileriyiz. Bize orduda (cihâdda) nasip yoktur. Bize bir şey öğret ki bizi Allah'a yaklaştırsın." Söyledikleri içinde şunlar da vardı: "Ben kocalan için kadınların makyajını yapan ve süsleyen bir kadınım. Eğer bu günah ise vazgeçeyim." Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Ri'le, onlara makyaj yap ve süsle..." Bir başka rivayette de Resûlullah'ın (sav) ona hayranlık duyduğu belirtilir.(el-İsâbe, IV, 449-450; Üsdü'l-ğâbe, VI, 331. Ümmü Ri'le'nin elçi olarak Hz. Peygamber'e gelip anılan konuşmayı yaptığı kaydedilir. Metinde ve el-İsâbe'de hata mevcut olup tercüme diğer kaynaktan yapılmıştır.)

et-Tecrîd'de şu bilgi verilir: Ümmü Ri'le el-Kuşeyriyye'nin elçilikte (sözcülük, temsilcilik) bulunduğu hususu "vahin" şeklinde değerlendirilen bir hadiste geçmektedir.

Fethu'l-Bârî'de "demirci bâbı"nda (Buhârî, Büyu 29) şöyle denir: Ümmü Eymen'in "Hz. Âişe'ye makyaj yaptım" sözünden maksat "onu süsledim" demektir. Halîl şöyle der: takyîn (makyaj, bezeme), tezyin'dir (süsleme). Bundan dolayı mukayyine (makyaja kadın), kayne (cariye, hanende) diye adlandırılmıştır. Çünkü süs onun özelliğidir. (Fethu'l-Bâri, IX, 169)

Tamamlayıcı bilgi: Ebû Dâvud Sünen'inde Hz. Âişe'den şu rivayeti tahric eder: Annem Resûlullah'la (sav) zifafa girmem için beni semizletmek istedi. Benim için arzu ettiklerinden hiçbir şeyi kabul etmedim, ta ki taze hurma ile acur yedim ve en güzel şekilde semizlendim (dolgunlaşıp toparlandım)." Ebû Dâvud bununla ilgili olarak "semizlenme babı" diye bir başlık açmıştır. (Ebû Dâvud, Tıb 29)

 
Geri