NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
İSTİMNA-AZL-MUT’A

İstimna(Mastürbasyon) hakkında İslam uleması üç görüşe ayrılmıştır:

1-Mübah olduğunu kabul edenler: İbn-i Hazm "Muhalla" adlı eserinde bu görüştedir. Ve de Hasan Basri, İmam Mücahid, Amr bin Dinar gibi zatların da aynı görüşte olduğunu söyler. Allame Alusi "Rûh’ul Meani" adlı tefsirinde Ahmed bin Hanbel’in bu görüşte olduğunu söylerse de Mevdudi, Hanbelî fukahasının eserlerinde böyle bir görüşe rastlamadığını zikreder.

2-Haram olduğunu kabul edip ancak zinaya düşme tehlikesi varsa yapılabileceğini kabul edenler. Hanefi fukahasının görüşü.

3- Her halükarda haram olduğunu ileri sürenler. İmam Şafii ve İmam Malik Müminun suresi 5. ayetine istinat ederek bu görüşteler. s:165–166

 Azl hakkında: “Azl (dışarı boşalma) hakkında Hz. Peygamber Efendimizin verdiği cevaplar sadece şahsi zorunluluklar ve istisnai durumlarla ilgilidir. Genel manada doğum kontrolü yapılması çağrısı ve teşviki asla bulunmamıştır.”.“Hadiste anlatılan Hz. Peygamberin(s.a) buyruklarından azlin caiz olduğu anlaşılsa bile bu hiçbir zaman arkasında tam bir materyalizmin yattığı, bütün haramları mübah gören, batıl bir felsefenin teşvik ettiği genel doğum kontrolü ve gebeliğin önlenmesi anlamında değildir.” “Ben, Hz. Peygamberin(s.a) azille ilgili sözlerini yanlış kullanarak bugünkü doğum kontrol hareketine bir delil gibi göstermek isteyen herkesi Allah’ın azabıyla korkutuyorum ve onlara Hz. Peygamberin(s.a) karşısına geçme cüretinden vazgeçmelerini tesviye ediyorum.” s:130–131

Muta nikâhı konusunda müellifin görüşü: “Ben bunu kesin olarak haram olduğuna inanıyorum”  İkinci hicri asrın başına kadar Muta meselesi ihtilaflı bir konu idi. İhtilaf da sadece mutanın kesin ve ebedi haram mı olduğu, yoksa leşin ve domuzun mecburiyet halinde yenilmesine cevaz verildiği gibi zaruret halinde cevaz verilebilen bir haram mı olduğu konusunda idi. Çoğunluk birinci görüşü savunurken, çok küçük bir azınlık ikinci görüşte idi. Daha sonra Ehl-i Sünnetin bütün âlimleri mutanın kesin haram olduğu üzerinde görüş birliğine vardılar.

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:176–177


 
Geri