NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
KUR'ANI ANLAMAK

Mevdudi’ye göre Huruf-u Mukattaa Cahiliye Arapçasında kullanıldığından onlar Kur’an’da bunun kullanılmasını yadırgamadılar ve manasını bilebiliyorlardı. Sonraları Arap dilinde kullanım kalktığından manaları da gizli kaldı.   Müellif Kur’an yorumunda selef ulemasına başvurulmasını şöyle ifade ediyor: “Kur’an-ı Kerim ve hadislerden bir hüküm ve kanaat elde etmeye çalıştığınızda selefin, hadis, tefsir âlimlerinin, müçtehitlerinin araştırma ve buluşlarını hiçe saymayın. İsterseniz onlardan birinin görüşünü bırakır, diğerini benimseyebilirsiniz. Ama onlardan birinin senin görüşüne uygun olmasını, senin tek başına bir mezhep kurar gibi, tamamen ayrı düşünmenden daha iyidir.”. “Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak için  her şeyden önce insanın; onu Allah’ın kitabı olarak kabul etmesi, onu hidayet kaynağı bilmesi ve Kur’an-ı Kerim’i anlamak için gerekli olan ilimlere vakıf olması gerekir.” " Her şeyden önce Kur’an-ı Kerim’in manasını doğru anlama ve onu doğru yorumlama yolunu iyice öğrenmemiz gerekecektir. Manasını bilmek ve anlamak istediğiniz ayetin, önce Arap dili açısından kelimelerine ve cümle yapısına dikkat etmelisiniz. Sonra da onun siyak ve sibakına(kelime ve mana uyumu içindeki yapısına) bakacaksınız. Ayrıca o konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde bulunan ayetleri bir araya toplayarak, inceleme konusu yaptığınız ayetin hangi yorumu o ayetlere uygun düşüyor, hangi yorumu onlara zıt düşüyor, diye üzerinde düşüneceksiniz. Bu ölçü içinde, Kur’an-ı Kerim’in ne istediğini yine Kur’an-ı Kerim’in kendi mesajından anlamaya çalışmalısınız.  Bunlara ilaveten,  Kur’an-ı Kerim’e o manayı veren müfessirin açıklamaları inceleme konusu yapılan ayetin anlaşılmasına nasıl ışık tutmakta ve onun dönemine en yakın zamanda yaşamış ve ona bağlanmış kişiler bu ayetten ne anlamıştı, bilmelisiniz."s:51-64-71-113·  “Arapça Kur’an-ı Kerim, ancak Araplara faydalı olabilir” diyerek itiraz etmek; ancak Allah Teala’nın sadece tek başına kitabını indirmesi halinde geçerli ve doğru olabilirdi. Fakat gerçekte Allah, kitabı ile birlikte bir lider ve yol gösterici de göndermiştir.”  “Eğer bir kitabın sadece yazıldığı dildeki insanlara faydalı olacağı kabul edilirse o zaman dünyanın bütün bilim tarihinin yanlış kabul edilmesi gerekir.”   Kur’an Kureyş lehçesi üzerine indi, ama bir süreliğine geçiçi olarak Arapların altı büyük lehçesine göre bazı kelimelerin okunmasına -Kur’an’ın Arap yarımadasında yaygınlaşacağı ana kadar- geçici olarak taraf-ı ilahiden izin verildi. Daha sonra bu yaygınlaşma sağlandı ve Hz. Osman devrinde onun içtihadınca, sahabelerin de tensibiyle indiği lehçeye göre okunması sağlandı.

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi,s:16-17-19-20

 
Geri