NEV'İYAT // ÇİZGİÜSTÜ  
FARKLI MESELELER

· "Hızır'ın(as) insan türünden olmadığını ben daha mantıklı, kıyasa daha yakın buldum".İlk dönem âlimleri arasında da Hızır(as)'ın Resul mü, nebi mi, melek mi yahut bir veli kul mu olduğunda ihtilaf var. s:30-31

·   “Astronomi’de yeni gözlemlerle görüşler, kanaatler durmadan değişiyor. Bunlardan birini Kur’an-ı Kerim’e mal etmek hiç de doğru değil.” s:90

·  “Otopsi konusunda bugüne kadar kesin, sağlam bir görüşüm olmadı. Fakat bunun bazı zorunlu durumlarda kaçınılmaz olduğuna da inanıyorum.” s:95

·  Kadının kaburga kemiğinden yaratılması meselesi onun huyuna işaret sadedinde söylenmiştir. Onu olduğu gibi kabul edilmesi, fazla doğrultulursa kırılabileceğinden kinayedir. s:92

·  Nüzul sebepleri hakkında öncelikle şunu iyi bilmeli ki, müfessirlerin “şu ayet şu olay hakkında nazil oldu” diye açıklama yapmalarından maksat, o olayın meydana geldiği anda o ayetin nazil olduğu şeklinde değildir. Bilakis, o ayetle o olayın ilgisi var demektir. s:44

·  Hz. Ömer’in Müslüman olduğuna Müslümanlar kırk kişiden daha fazla idi ama Müslümanlıklarını gizliyorlardı. Erkam’ın evinde bulunanlar 39 kişi idi, Hz. Ömer onların kırkıncısı oldu. s:292

·"Bitkiler ve hayvanların her türünün ve aynı şekilde insan türünün ilk ferdini doğrudan doğruya Allah, yaratma gücü ile meydana çıkarmış, varlık âlemine getirmiş, ondan sonra da bu yarattıklarına üreme, türeme yeteneği vermiş, bu gücü onların içine yerleştirmiş, bu yolla da sayısız olarak o türlerden fertler üremiş ve türemişlerdir." s:36

· Ahmed İbn-i Hanbel’in Muaz bin Cebel’den naklettiği bir rivayette: “Namaz ve orucun mevcut son durumu kademe kademe teşekkül etmiştir” denmektedir.  İbn-i Abbas’tan gelen bir rivayete göre oruçla ilgili ilk sene gelen ayette oruç tutmaya gücü yettiği halde tutmayanlara fidye izni varken sonradan bu ruhsat neshedilmiştir. S:110

·  “Mehdinin ortaya çıkışı ve Mesih’in yeryüzüne inişi aynı zamanda olacak ve ayrı ayrı kişiler olacaklardır.”s:203

·  İslam tarihinde Necran Hıristiyanları hariç karşılıklı beddualaşma hiçbir zaman yapılmadı. Ve teklif de edilmedi. s:228

“Sahabe-i Kiramın aynı konuda birleşmeleri kesin delildir.”. “Sahabe-i Kiram’ı kötüleyen sadece fâsık ve aşırı günahkâr değil, imanı bile şüphelidir. Zira bir hadiste buyrulur: “kim onlara kin beslerse ben onlara daha fazla kin beslerim” s:250-251

· Farzları terk eden ve büyük günah işleyen; “biz onu Müslüman kabul ederiz. Ama onun ıslah edilmesine çalışmayı da kabul ederiz.” s:251

· “Tasavvuf da kitap ve sünnete uyan ne varsa haktır. Ama kitap ve sünnetten sapan karışma ve katılmalardan biz sakınırız, başkalarının da bundan kurtulmasını tavsiye ederiz.”s:251

·   “Kıyamet günü üflenecek Sur’un sesinin hava aracılığı ile değil de başka bir madde ile şiddetinin artması, gürültüsünün yükselmesi mümkündür. Çünkü onun etkisi sadece yeryüzünde olmayacak, aksine yeryüzünü aşarak, gökleri kuşatacaktır. Hava ise yeryüzünü kuşatan sınırlı bir dairede bulunur, daha ilerideki hava boşluğunda yoktur.”s:25

·   “İnsanoğlu aceleden yaratıldı” ayetinden insanın mahiyetinde acelecilik olduğu anlaşıldığı, yoksa acele diye bir maddeden yaratılması anlaşılmıyorsa, aynen bunun gibi Havva validemiz kaburga kemiğinden yaratılması da kadın kısmının çabuk kırılabilir, narin varlıklar olduğuna işaret etmektedir.s:129

· “Hadis incelemelerinde bakılacak ilk şey hadisin senedidir. Ondan sonra dirayet derecesi gelir. Dirayetten maksat; hadisin konusuna dikkat ederek, onun Kur’an’a ve şüphe götürmeyen sünnetlere aykırı olup olmadığına, onu destekleyen başka rivayetlerin bulunup bulunmadığına bakmaktır.”s:251

·  Müellif, Mehdi ile alakalı hadislerle alakalı şöyle diyor: “Ahad hadislere inanmayanlara kafir denemez. Mehdi ile ilgili nakledilen rivayetler eğer bir muhaddis gözüyle incelenirse, bunların mest üzerine meshedilmesini bildiren haber derecesine ulaşmadığı görülür.”s:131

MESELELER VE ÇÖZÜMLERİ–1 Mevdudi

 
Geri