Alimler
 
Makaleler
 
Hikayeler
 
Beyitler
Ziyaretçi Defterini Oku
Ziyaretçi Defterine Yaz
Hadis Dersleri
web E-ticaret Çözümleri 

Netport
Smartshop Web E-ticaret Çözümleri
 

 

 

HADİS YAZIMINI YASAKLAYAN VE İZİN VEREN RİVAYETLER

Son söz: Hadis yazımını yasaklayan da izin veren de hadislerdir

Son zamanlarda, önceleri olmayan bir bidat ortaya çıkmış ve oryantalistlerin yıllardır sürdürdükleri “sünnetin etrafındaki şüpheler” eksenli konular Müslümanlar arasında yankı bulmaya başlamıştır. Hz. Peygamberin (a.s.) sünnetini devre dışı bırakmak için yapılan bu çalışmalar “Kur’an bize yeter” sloganıyla delillendirilmeye çalışılmaktadır. Haricilerin “La hukme illa lillah” sloganıyla hareket etmelerine benzeyen bu tavra, Hz. Ali’nin (r.a.), Haricilere verdiği cevap günümüzde de yeterli olsa gerek: “Doğru sözle, yanlış bir şeyi kasd ediyorlar.”

“Sahabe Hz. Peygamber’in (a.s.), sünnette Kur’anın önünde bir kalkandır.” Sünneti devre dışı bırakmak isteyenlerin asıl niyetlerinin Kur’anı istedikleri gibi özgürce (!) yorumlayıp dine yeni açılımlar kazandırmaktır. Bunu arkasından gelecek olan da aşikârdır ki “Dinin Tahrif Olmasıdır.” Şah Veliyullah Dehlevi, “Huccetullah’il-Baliğa”da dinin tahrif olma sebeplerinden birisi olarak ta, “Peygamberlerin söz ve hareketlerinin devre dışı bırakılmasını gösterir.”

Resûlullah şöyle buyurmuştur:

1-“Kur'an'ın dışında benden işittiğiniz hiç bir şeyi yazmayın, her kim böyle bir şey yazdıysa onu imha etsin.” (Sahihu Müslim bi-Şerhi'n-Nevevi,18/129; Câmi'u Beyani'l-İlm ve Fadlihi  I/63.)

2-Yine Ebû Sa'îd el-Hudrî: “Hz. Peygamber(a.s.)'in kitabet konusunda bizlere izin vermesi için gayret ettik, ancak kabul etmedi.” (el-Muhaddisu'l-Fâsıl, 4/5. "el-İlmâ',28. Benzeri: Takyidul-İlm, 32-33.)

3-Ebû Hureyre’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Bir gün biz hadis yazıyorken Resûlullah, (a.s.) yanımıza geldi ve: 'Bu yazdıklarınız nedir?' diye sordu. Biz de: 'Sizden işitmiş olduğumuz hadislerdir. dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 'Allah'ın kitabı haricinde kitap mı (istiyorsunuz) ? Bilir misiniz? Sizden önceki milletler, ancak Allah Teâlâ'mn kitabına rağmen yazmış oldukları kitaplardan dolayı sapmışlardır' dedi. (Takyidu'l-İlm, 34)

Bunun için selef ulemasından bazıları hadislerin yazılmasını hoş karşılanmamışlar bu ilmin ezberlenerek hafızalarda kayıtlı tutulmasını istemiştir.

Peki, Hz. Peygamber’in (a.s.) bu hadisleri genel bir hadis midir yoksa zamanla kayıtlı mıdır? Birkaç hadise bakarak bu konuda hüküm verilebilir mi? Aşağıda vereceğimiz bunun aksi hadisler ve sahabenin tavrı ne anlama geliyor? Hz. Ömer’in, hadis rivayet eden Ebu Hureyre’yi niçin men etmişti?

 

 
NEV'IYAT
 
Linkler
Sünnet
E-Devlet
Çizgiüstü
Osmanlıca
Rüya Tabirleri
Felsefe Sözlüğü
Ateizme Cevaplar
Peygamberler Tarihi
Tasavvuf-Tarikatlar
Tarihi Makaleler
H.Basri Çantay Meali
Münekkidhane
 
SANAT
 
Ciltcilik
Ebru
Hat
Katı
Sedefkarlık
Tezhib
 
ÇOCUKÇA
 
Bilmeceler
Fıkralar
Cinas
Şaşırtmacalar
Biliyormusunuz