BEYİTLER  

                                                                      BEYİTLER
 

*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr /  Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim  (Ahmet Paşa)
                *Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi /  Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz(Mahir)
*Dene altunu mihenk taşında / Dahi insanı bir iş başında
           *Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti /  Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti
 *Bakmamıştır, dönüp hayatıma / Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya)
          *Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi / Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi
*Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl / Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim (Fuzuli)
          *Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün, / Sen o zaman dostları, düşte görürsün
*Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da / Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)
          *Nerde gölgen, Ey Osman'ın o büyük / Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya)
*"Suyu yokmuş... bu haliyle ay toprağı neye yarar?" / Diyenlere cevap: "Teyemmüm etmeye yarar"  (A.Nihat Asya)
          *Gün olur... bin giden, on erle döner / Fakat zaferle döner! (A.Nihat Asya)
*Millet, vatan ve din ona-ömrünce- verdi güç / Ay gökyüzünde birdi, Onun bayrağında üç.(A.Nihat Asya)
          *Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş / Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)
*Yazı yazmak istersen, al eline kalemi durma yaz / Yazı yazmak istemezsen, al eline kazmayı durma kaz.
          *Yazı yazan hem güldür hem çiçek / Yazı yazmayan hem öküzdür hem eşek
*Kelamın fizza ise sükut eyle olsun zeheb / Kemal ehli kemâlâtı böyle buldu hep.
         *Gökten nazire indi sihamı kazasına / Nef'î diliyle uğradı Hakkın belasına
*Tok olan cümle âlemi tok sanır / Aç olan âlemde ekmek yok sanır.
          *Çağrıldığın yere erinme /  Çağrılmadığın yerde görünme
*Kendi kendine ettiğin âdem /  Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî)
         *Adam, adamdır eğer olmaz ise bir pulu / Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.(La edri)
*Yine ben bir öğüt aldım pirimden / İyilik ettiğinde sakın kendini.(Köroğlu)
         *Beklemek güzel şey, gelecekse beklenen / Özlemek  güzel şey, özlüyorsa özlenen.
*Al kaşağıyı gir ahıra / Yarası olan at gocunsun
          *Cümleler doğrudur sen doğru isen / Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)
*Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır / Böyledir şer'i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi)
           *Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne / Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.(La edri)
*Allah'a sığın şahsi halîmin gazabından / Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.(Ziya Paşa)
           *Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.(Ziya Paşa)
*Milyonla çalan mesned-i izzette şerefaz / Birkaç kuruşu mürtekibin cây'i kürektir.(Ziya Paşa)
          *Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar / Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar.
*Muradını anlarız ol gamzenin izanımız vardır / Belî söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır.(Nedim)
         *Gülü vermen için gülü vermem mi gerek / Haydi gülüm gülüver de, gülü vereyim. (Havace-R.G.)
*Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler / Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.(C.Şehabeddin)
          *Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet / Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecri hakikat. (Tevfik Fikret)
*Bir mevsimi baharına geldik ki alemin / Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.(İzzet Molla)
           *Pür ateşim açtırma benim ağzıma zinhar /  Zalim söyletme derunumda neler var.
*Bir saçı Leyla'ya mecnun'dur deyu / Yazmışlar defteru divane beni.(Dertli)
           *Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek /  Bize heyecan verir bir parça kırık çini.(F.N.Çamlıbel)
*Bazen gönül dalar suların musikisine / Bazen Yesari hatlarının en nefisine.(Yahya Kemal)
           *Mende Mecnundan fuzun âşıklık istidadı var /  Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. (Fuzuli)
*Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi / Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.(Hoca Dehhani)
            *Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var / Aldanma ki şair sözü elbette yalandur.(Fuzuli)
*Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim / Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib)
            *Mâh-ı muharrem oldı meserret haramdır / Matem bugün şeriate bir ihtiramdır. (Fuzuli)
*Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim / Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni. (Fuzuli) 
            *Ben akıldan isterim delalet / Aklım bana gösterir dalalet. (Fuzuli)
*Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri / Anı da tahrik eden bâd-ı sabadır. (Fuzuli)
            *Aşk icre azab olduğun andan bilirim ki / Her kimse ki âşıktır, işi ahu figandır. (Fuzuli)
*Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge / Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.(Fuzuli)
           *Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk / Ben Mushafı hatmettim, o Leyli'de kaldı. (Fuzuli)
*Ya rab bana cism-u can gerekmez / Canan yok ise can gerekmez.(Fuzuli)
           *Ey Fuzuli yar eğer cevr etse ondan incinme / Yar cevri, aşıka her dem muhabbet tazeler. (Fuzuli)
*Gözlerime bak, orada görürsün hep vefayı / Hem yârimin bana ettiği her cevrü cefayı.(Havace-R.G.)
           *Gazel bildürür şairin kudreti / Gazel arturur nazımın şöhretin
*Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile / İstemem sensiz olan sohbeti yaran bile. (Neşati) 
          *Câm-ı cem nûş eyle ey Cem bu firengistandır / Her kulun başına yazılan gelür  devrandur.(Şehzade Cem)
*Vech-i Yeldanın kıymetini sarhoş ne bilsin / Sen onu aşık olmuş biçare mecnuna sor.(Havace-R.G.)
           *Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der / Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der.(Ruhi)
*Çin ellerinin çok gözü ahuların övme / Ey hâce bu rum elleridir, bunda neler var.(Ruhi)
           *Kimdir bizi men eyleyecek dârı cinandan / Mevrusu pederdir gireriz hane bizimdir. (Nabi)
*Onlar bana vurgun / Ben ona meftun.(Havace-R.G.)
           *Göz gördü gönül seni sevdi ey yüzü mâhım / Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.(Nahifi)
*Haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana / Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana.(Nedim)
            *Dikkatler ile seyrederiz yari serapa / Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.(Baki)
*Avazeyi bu âlemde Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.(Baki)
            *Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir / Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler.(Necati)
*Nabi ile ol afetin ahvalini naklet / Efsane-i Mecnun ile Leyla'dan usandık.(Nabi)
            *Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var / Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.(Nefi)
*Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı / Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.(II.Murat)
            *Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor / Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim)
*Çok insan anlayamaz eski musikimizden / Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.(Yahya Kemal)
            *Güzellerde olsaydı biraz vefa / Olur muydu güzellikleri heba. (Havace-R.G.)
*Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin? / Mübtelayı gam'a sor kim geceler kaç saat çeker.
            *Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni / Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.
*Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun / Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.(Koca Ragıp Paşa)
            *Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.
*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu / Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.(Nabi)
            *Cihanda âdem olan bî gam olmaz /  Anınçün  bî gam olan âdem olamaz.(Necati)
*Âdem odur ki adını alemde andıra / Alemde ad kalır âdem gelir gider.(Âdem Dede)
            *Sanma âlemde gerektir âdemi, insna olur /  Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.
*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi / Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi.  (Ziya Paşa)
           *Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle / İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi)
*Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak / Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan
           *Bir ah ettim derinden / Yer oynadı yerinden.
*Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur / Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.(Mevlana)
          *Subh dem dönse n'ola mihr-i cemale lale / Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale "Lale". (Ref'i Kâlâyi)
*Efendi ne isterse etmek gerek / Kuluz biz düşer mi sual etmek.(İzzet Molla)
          *Harâbât ehlini hor görme zahid / Hazineye malik ne viraneler var...(Ragıp Paşa)
*Arif isen bir gül yeter kokmağa / Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)
          *Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler / "Yevme La yenfeu'da" kalbi selim isterler.
*Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl / Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan)
           *Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab / Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai)
*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes / Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"(La edri)
            *Başında aklı olan ücrete amel etmez / Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer. (Yunus Emre)
*Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil / Zira kimine ağla demişler, kimine gül.  (Baki)
            *Varak-ı mihr-i vefâyı kim okur kim dinler.(Kâmi)   
*Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber/Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber.(R.G.)
             *İlim bir hucce-i bî sahildir / Anda alim geçinen cahildir. (Nabi)
*Tütünsüz uykusuz kaldım / Terk etmedi sevdan beni. (Ahmet Arif)
            *Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün / Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi? (Yahya Kemal)
*Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere / Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. (Yahya Kemal)
            *Uğrarız sadmesine her gelenin / Bu da bir çiftesi hergelenin
*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi / Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
           *Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki / Olur vallahi billahi hemen yalvarı (parayı) görsünler.(Baki)
*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal)
           *Bir katre mâ düşünce gülün kalbi pakine / İsmim çıkar heman varak-ı tâb-nakine. (Ke-ma-l)
*Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre / İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.(Nâ-bi)
         *Sefinenin başı girerse limana / O memduhun ismi çıkar meydana. (Sü-leyman)
*Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. (Muallim Naci)
          *Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak / Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.(Necati)
*Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu / Birinciliği beyaza verdiler. (Özdemir Asaf)
           *Yahya'yı yar ağlatırsa gam değil / Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. (Şeyhülislam Yahya)
*Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır / Yoktan da davardan da ötede bir vardır.(Sezai Karakoç)
          *Kula bela gelmez Hak yazmadıkça / Hak bela yazmaz kul azmadıkça.
*Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi / Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.(Şair Eşref)
         *Bizler savaş ölüleriyiz / Bundan böyle karşı-karşıya değiliz / Bildiririz.
*Kim istemez mutlu olmayı / Ama mutsuzluğa da var mısın. (Cemal Süreyya)
          *Bir demet reyhan verseler bülbüle / Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.
*Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?/ Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.
           *Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa / Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.
*Pişkinin halini anlayamaz ham / Kısa kesmek gerek sözü vesselam.
          *Nesimi'ye sordular kim yârin ile hoş musun?/ Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne? (Nesimi)
*Bed asla necabet mi verir hiç üniforma / Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir.  (Ziya Paşa)
          *Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb / Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.(Zati)
*Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp / Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. (Fuzuli)
        *Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı / Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.(Fuzuli)
*Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat / Sözü insan olur ama özü insan olmaz. (Fuzuli)
        *Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr /Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.(Ahmet Pş)
*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip / Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.(Lâ edri)
        *Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr / Kem-mâyeden eyler ne ki eylerse zuhûr. (Ragıp Paşa)
*Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi / Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı.(Sırrı Paşa)
        *Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin / Ya Rab harâp kalbimi ma'mûr eder misin.(Enderunlu Vâsıf)
*Mücerribân-ı umûrun kelâmı gerçek imiş / Yalan dedikleri dünyayı böyle bilmez idim. (Yenişehirli Avni)
       *Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda / Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid. (Nâbî)
*Kahve narhın arttıran kahve gibi çeksin azab / Hem yanıp hem rû-siyah hem hurd ola gark-ı âb
       *Senden, bilirim yok bana faide ey gül /  Gül yağını eller sürünsün çatlasa bülbül
*Meşveretsiz kim ki bir iş işleye / Şol nedamet parmağın çok dişleye.(Zarifî )
        *Arif isen bir gül yeter kokmağa / Cahil isen gir bahçeye yıkmağa.
*Nedenlü cehd edersen bir murâde / Nasib olmaz mukadderden ziyâde.
          *Çünki yok ev sahibinden fâide / Rabbenâ enzil aleynâ mâide
*Ne kendi eyledi rahat,ne halka verdi huzur / Yıkıldı gitti cihandan,dayansın ehl-i kubur.
           *Kişiye her işi  âlâ görünür / Kuzguna yavrusu Ankâ görünür.
*Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz / Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. (Nevadir-ul Âsar)
           *Sûretin sîretine şahittir / Başka şahit aramak zâiddir.(İbn-ül Emin Mahmud Kemal)
*Erbab-ı fazlü marifet olmazdı muteber / Herkes cihanda olsa eğer sahib-i hüner.(Sâmih)
           *Koyamam kargayı bülbül yerine / Çiçek açmış dikeni gül yerine.(Şinâsi)
*Postu sırtında gezer hayvanın / İlmi sadırında olur insanın.(Vehbî Sümbülzade)
           *Derd-i dili açma sakın herkese / Derde deva derdi çekenden gelir.Ali Fakri (Şeyh)
 *Gelince vakt-i hacet geçmedim hatırlarından hiç / Anın çün ben de şimdi hatır-ı ahbabdan geçtim.(Yenişehirli Avni)
            *Yâri bil, ağyârı bil aklın başında var iken / Fevt-i fursat eyleme fursat yedinde var iken. (Dertli)
*Gözlerim ebna-yı ademden o rütbe yıldı kim / İstemem ben fatiha tek çalmasınlar taşımı. (Şair Eşref )
              *Başımla gönlümü edemedim eş / Biri yüz yaşında biri yirmi beş.Celal Sahir (Erozan)
*Basma cahilin izine / Gitme şeytanın sözüne. (Ruhsati)
              *Dü İbrahim amed bedârı cihan / Yeki putşiken, yeki putnişan.(Figani)
*Bahşeyleyip günahımı mesrur edermisin / Ya Rab harab kalbimi mamur edermisin? (Enderunlu Vasıf)
               *Dil gitti gerçi yerine kondu hezar gam / Biri gider bini gelir oldu belaların (Şeyhülislam Yahya)
*Gelince vakti hacet geçmedim hatırlarından hiç / Onunçün ben de şimdi hatırı ahbabdan geçtim(Yenişehirli Avni)
                *Zalimlere mehl olmasa matlubi İlahi / Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı (Sırrı Paşa)
*Nadir bulunur tıyneti kamilde kusur / Kem mayeden eyler ne ki eylerse zuhur(Ragıb Paşa)
                 *Neye halk etdi deme Hazreti Mevlâ nâyı / Halka bildirmek için Hazreti Mevlanayı (La edri)
*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula nasib olmaz / Sad hezar terbiye etsen bi edeb olmaz edib(La edri)
                  *Kişiye her iş a'la görünür / Kuzguna yavrusu anka görünür(Şinasi)
*Eski eş'arda dürbin ile mâna görülür / Yeni eş'arda mâna diye külfet yoktur.(Şair Eşref)
                 *Sana senden gelir bir işte dâd´ lâzımsa / Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.
*Yüksel ki yerin bu yer değildir / Dünyaya gelmek hüner değildir.
                  *Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır / Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır(Namık Kemal)
*Dün öldü, bugün ise, sanki can çekişmede / Yarın henüz doğmadı, doğmayacak belki de. (Bisr-i Hafi)
                  *Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakki kötektir. (Ziya Paşa)
 *İvme ey dil, sabr kıl ivmek melalet gösteri/ Görelim ayine-i devran ne suret gösterir (Aşki)
                 *Kemal ehli üzre tasaddurla cahil/ Acayip garayip; garayip acayip ” (Ruhi)
*Göz yum cihana aç gözünü dem gelir geçer/ Sen göz yumup açınca bu alem gelir geçer (Abdulhak Molla)

                *Ta  geçmeyince medrese-i kıyl ü  kalden/ Anlamaz ıstılahı  kitab-ı mahabbetin ”(Nabi)
*Hep nefs çıkar karsıma ölüp ölüp dirilsem/  İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem…”(N.F. Kısakürek)
                *Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle/  Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var (Fuzuli)
*Gidersen toğru yola yok bahane,/ Ki yarar toğruluk iki cihane.(Güvahi)
               
Nâr-ı dilden zâhir etsem bir şerer âlem yanar/ Dursa bir dem sine-i sûzânım gam yanar”(Hayalî)
*Ne beyân-ı hâle cür’et, ne figâna tâkatım var/  Ne recâyı vasla gayret, ne firâka kudretim var.(Enderunlu Vasıf)

               *Hâlini bilmez perîşânın perîşan olmayan(Ahmet Paşa)
*
Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra/Felek dilşad eder ehl-i dili amma neden sonra(Mezaki-i Mevlevi)
               *Âdet budur en sonra gelir bezme ekâbir(
Nev’i)
*Söyleyenler hikmetin bilmez bilenler söylemez(
Şeyhülislâm Yahya)
               *Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir(
Nef’i)
*Görmemek yeğdir görüp divâne olmaktan seni.(B
ursalı Cenanî)
               *
Elbette olur ev yıkanın hânesi vîran(
Ziya Paşa)
*
Cümlenin maksûdu bir amma rivâyet muhtelif(
Muhıbbi)
               *Sitem hep âşinâlardan gelür bîgâneden gelmez(
Nabî)
*Yâ Rab bu aferin ne tükenmez hazinedir.(
Nabî)
               *
Hâtırından çıkmasın dünyâya uryan geldiğin(
Nabî)
*
Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem sıhhatin.(
Fitnat)
              
*Sağ gözü eylemesün sol göze Allah muhtaç(
Sünbülzade Vehbi)
*
Meseldir gülşeni âlemde bir gülle bahar olmaz.(
İzzet Molla)
               *
Tâlii yâr olanın yârı bakar yâresine(
İzzet Molla)
*
Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur/Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubur(
Lâ)
              *Tiz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır/Erişir menzil –i maksûduna aheste giden(
Edirne’li Hatemi)
*Böyle gicenin hayr umulur mu seherinden(
Lâ)
               *
Ne arasan bulunur derde devâdan gayrı.(
Abdülhak Molla)
*
Gün doğmadan meşime-i şebten neler doğar.(Rahmi)
               *Su uyur düşman uyur hasta-i hicrân uyumaz.(
Şeyh Galip)
*Kimse kâm almış değil ya kam-ı âlem kimdedir.(
İzzet molla)
               *
Sözü insan olur amma özü insan olmaz.(
Fuzuli)
*
Rehber tasavvur eylediğin rehzen olmasın.(
Nevres-i Kadim)
              *
Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da(Şeyh Galip)
*
Görsem tahammül eyleyemem bâri görmesem(
Vasıf)
               *Şecâat arziderken merd-i kıbti sirkatin söyler.(Ragıp Paşa)

*Yedim sûg-i Halep'te bir pilav, ismin sual ettim /Arap kuskus deyince, bezli mechud eyledim kustum.Sururi)
             

(R.Görüş'ten, ecdad yadigari seçme beyitler)