NEV'İYAT // SÜNNET  
HANGİ KONULARDAKİ HADİSLER UYDURMA OLABİLİR

01-Senenin veya haftanın belirli gün ve gecelerinde kılınması tavsiye edilen namazlar hakkındaki hadisler
02-Receb ayının ve bu ayda tutulacak oruçların fazileti hakkındaki hadisler
03.Belirli târihlerde bâzı hâdiselerin cereyan edeceğini haber veren hadîsler.
04.Kıyamet alâmetlerinin muayyen aylarda zuhur edeceğini beyan eden hadîsler.
05.Türkleri, Habeşlileri, Sudanlıları zemmeden hadîsler.
06.Ebû Hanife ve İmâm Şafii’nin adlarını anarak medh veya zemmeden hadîsler.
07.Hızır ve İlyâs (a.s.)'ın hayatlarından bahseden hadîsler.
08.Mürcie, Cehmiye.   Kaderiye, Eş'ariye mezheplerinden    bahseden hadîsler.
09.İskenderiye, Dimyat, Basra, Bağdat, Kazvin, Ürdün, Abadan, Cidde, Askalan, Nusaybin, Antakya, Horasan, Tâlkân, Şâş, Merv, Buhârâ, Semerkant, Tûs, Cürcan, Herat, Kayrevan, Sebte, Fas gibi şehir ve memleketleri medh eden veya zemmeden hadîsler.
10.Peygamberlerin veya diğer, büyük zevatın kabirleri hakkında İleri sürülen hadîsler sahîh değildir.
11.Asura gününün fazîletinden ve o gün sürmelenmek, süslenmek veya hüzünlenmek, namaz kılmak, infâk etmek ve aşure çorbası pişirmekten bahseden hadîsler.
12. Mercimek, pirinç,  bakla, patlıcan, portakal, üzüm, pırasa, karpuz, ceviz, peynir ve helva gibi yiyecek maddeleri ve gül, nergis, menekşe gibi çiçek ve bitkiler hakkındaki hadîsler.
13-Sokakta yemek yemeği ve eti bıçakla kesmeyi yasaklayan ve etin faziletinden bahseden hadîsler.
14. İçinde Hz. Â'işe'nin lakabı olan “humeyrâ” kelimesi bulunan veya “yâ humeyrâ” diye başlayan hadîsler.
15. Hz. Peygamber'in “yâ 'Alî falan şeyin üç alâmeti vardır” diye başlayarak Hz. 'Alî'ye muhtelif vasiyetlerde bulunduğu iddia edilen hadîsler. Bu sözde hadîsler, “vesâyân-nebî” adiyle bir kitapta toplanmıştır. Bunların içinde sadece “Ey  Alî, Harun'un Musa'ya olan yakınlığı ne ise sen de bana öylesin” hadîsi sahîhtir. “Vasâyâ Fâtıma” ve “Vasâyâ Ebî Hureyre” adıyle Hz. Peygamber'in Hz. Fâtıma ve Ebû Hureyre'ye olan sözde vasıyyetlerini ihtiva eden hadîsler tamamen uydurmadır.
16.Kur'ân-ı Kerîm sûrelerinin faziletleri hakkındaki hadîslerin çoğu uydurmadır. Suyûtî'nin beyânına göre hakkında hadîs varit olan sûreler şunlardır: Fatiha, Bakara, Âli İmrân, Nisa, Mâide, En'âm, A'râf, Tevbe, Kehf, Yâsîn, Duhân, Mülk, Zelzele, Nasr, Kâfirun. Ihlâs ve Mu'avvizeteyn.
17.İmânın artıp eksilmesi hakkındaki hadîslerin çoğu uydurmadır.
18.Akıl hakkındaki hadîsler uydurmadır.
19.Çocuğa Muhammed veya Ahmed adını koymanın faziletine dâir sahîh hadîs yoktur.
20. Evlâdı zemmeden hadîslerin tamamı uydurmadır.
21.Bekârlığı öven hadîsler.
22.Beyaz horozu metheden hadîsler.
23.Akîk taşından yapılmış yüzük takmanın fazileti hakkındaki hadîsler.
24.Mescide kandil, lamba takmanın ve hasır sermenin sevabı hakkındaki hadîsler.
25.Ticareti zemmeden ve malın fitne olduğundan bahseden hadîsler.
26.Meşhur muhaddislerin meydana  getirdiği  bir  sened zinciriyle Hz. Peygamber'den veya Hızır (a.s.)'dan, Hasanu'l-Basrî, İmâm Ca'fer Sâdık gibi büyük zevattan rivayet edilen haberin akabinde bazan “bundan şüphe eden kimse kâfir olur” şeklinde bir beyân bulunur. Umumiyetle bu nevî nakiller de uydurmadır.
*************************************************************************************************

Kaynak:

1-İ'laü's-Sünne, Zafer Ahmed et-Tehanevi,  Yeni Usulü Hadis, İbrahim Canan
2-el-Menaru'l Münif, İbni Kayyım Cevziyye, Cantaş Yay.
3-Mevzu Hadisler, M.Yaşar Kandemir,D.İ.B.
4-Akıl Vahiy Açısından Sünnet, Dr. Mehmet Erdoğan, İFAV
5-el-Muvafakat, Şatıbi, İz Yay.
6-Kur'an Sünnet Bütünlüğü, Necati Kara, İhtar Yay.
7-Mevzu Hadisler, Abdulfettah Ebu Gudde, İnsan Yay.
8-Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf el-Kardavi, Rey Yay.

Rıza GÖRÜŞ

 
Geri