NEV'İYAT // SÜNNET  
DEĞİŞİK KONULARDAKİ UYDURMA HADİSLER

Halk arasında bazı sözler dolaşmakta ve bunun hadis olduğu zannedilmektedir. İslam uleması bu konuda da araştırmalar yapmış ve bunların Hz. Peygamber’e (a.s.) aidiyetini araştırmışlardır. Bunları en meşhuru Keşf’ül Hafa ve el-Mekasidü’l Hasene dir. Bu bölümde genelde herhangi bir kategoriye girmeyen ancak İslam ülkelerinde hadis olduğu zannedilen bazı sözlere örnek vereceğiz.

1-“Ticaretinizin en hayırlısı kumaş, işlemeciliğinizin en hayırlısı da incidir.”
2-“Sakalın seyrekliği erkeğin efendiliğindendir”
3-“Dokumacı ve hacamatçılar haricinde insanlar eşittir.”
4-“Nebî (a.s.) secde eden bir adam gördü. Secdede saçını şu şekilde çekiyor, topraktan tozlanmasın diye topluyordu. Rasûlullah da şöyle buyurdu: 'Allah’ım saçlarını çirkinleştir.' O an saçları döküldü.”
5-“Dokumacılarla ve muallimlerle istişare etmeyin. Çünkü Allah onların akıllarını almış, kazançlarından bereketi kaldırmıştır.”
6-“İyilik yaptığın kimsenin kötülüğünden sakın.”
7-“Yumuşak konuşan sevilir.”
8-Elin kınamasına tahammül etmek, ateşte yanmaktan hayırlıdır.”
9-Halkın sözü, Hakkın kalemedir.”
10-Size benim hadisim olarak rivayet edilen doğru bir sözü duyduğunuz zaman –onu ben söylemiş olayım olmayayım-kabul ediniz.”
11-Kim (hüve) harfini tek gözlü yapmadan “Bismillahirrahmanirrahim” yazarsa, Allah da ona bir milyon iyilik yazar ve derecesini bir milyon defa yükseltir.”
12-“Eğer pirinç insan olsaydı halim bir kimse olurdu.”
13-“Yeşile ve güze kadına bakmak görme duygusunu artırır.”
14-“Horoz benim dostumdur, dostumun dostu, düşmanımın da düşmanıdır.”
15-“Sizden biri bir taş hakkında hüsn-ü zan beslese ondan fay­da bulur.”
16-“Kimin sadaka verecek malı yoksa Yahudi ve hristiyanlara lanet etsin”
17-“Dininizin yarısını Hümeyra (Hz. Aişe) dan alın.”
18-“Üç şey gözü kuvvetlendirir: Yeşilliğe bakmak, Akan suya bakmak, güzel yüze bakmak.”
19-“Güzele bakmak ibadettir.”
20-“Ay muharremde tutulursa pahalılık, anarşi ve angaryaya koşması olur, Safer ayında tutulursa şöyle şöyle olur…”
21-“Cebrail bana cennetten keşkek getirdi. Onu yedim ve cima hususnda kırk erkeğin gücü bana verildi.”
22-“Mümin tatlıdır ve tatlıyı sever.”
23-“Yemeğe üfürmek bereketini giderir”
24-“Birinizin kulağı çınlayınca bana salâvat getirsin ve beni hayırla ansın.”
25-“Tavuk ümmetimin fakirlerinin koyunudur.”
*************************************************************************************************

Kaynak:

1-İ'laü's-Sünne, Zafer Ahmed et-Tehanevi,  Yeni Usulü Hadis, İbrahim Canan
2-el-Menaru'l Münif, İbni Kayyım Cevziyye, Cantaş Yay.
3-Mevzu Hadisler, M.Yaşar Kandemir,D.İ.B.
4-Akıl Vahiy Açısından Sünnet, Dr. Mehmet Erdoğan, İFAV
5-el-Muvafakat, Şatıbi, İz Yay.
6-Kur'an Sünnet Bütünlüğü, Necati Kara, İhtar Yay.
7-Mevzu Hadisler, Abdulfettah Ebu Gudde, İnsan Yay.
8-Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf el-Kardavi, Rey Yay.

Rıza GÖRÜŞ

 
Geri