İNANÇ // TEVRAT  
Spinoza ve Richard Simon gibi birçok ünlü tenkitçi, Tevrat'ın Musa(as) zamanında yazılmadığını belirtmişlerdir. Musevi tarihçilerine göre; Tevrat'ın önemli bir kısmını İsa'dan 450 sene evvel yaşamış olan Ezra yazmıştır. Yahudi Ansiklopedisinde;"O (Tevrat) unutulmuştu; Ezra, onu eski haline koydu" denmektedir (J. Jomier, çev: Sakıp Yıldız, Tevrat-İncil ve Kur'an,İst. 1974).

1854 yılında Eski Ahit (Tevrat) için bellibaşlı dört kaynak kabul edilmiştir. Bu kaynaklar şunlardır:

1-Yahviste Belge: İsa'dan önce 9.yüzyılda yer alır. (Yahuda diyarında yazılmıştır).
2-Elohiste Belge: Birinciden biraz daha yakın bir zamanda ye alır.(İsrail'de yazılmıştır)
3-Tesniye: Bazılarına göre (E.Jacob) İsa'dan önce 8.yüzyıla, bazılarına göre (M.P.de Vaux) ise Josias devrine (İsa'dan önce 7.yüzyıl) aittir.
4-Din adamlarının metinleri: Sürgün dönemine veya sürgünden sonraki zamana aittir (İ.Ö. 6 yy).
Bu şekilde Tevrat metninin hazırlanması, en azından üç asırlık bir zaman bölümüne yayılmaktadır.(Bkz: Kitab-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim, Maurice Bucaille, çev: S.Yıldırm,Töv Yay. İzmir-1981,s.32-33).
     Böylece Tevrat'ın; katipler tarafından -bazen kendi derlemelerini birbirine eklemek, bazen sentez kaygısıyla hikayeleri değiştirmek suretiyle- farklı rivayetlerin az-çok becerikli bir şekilde birbirine geçirilmesinden meydana gelmiş olduğu anlaşılıyor. Fakat bu yapılırken, ne de olsa birçok acaiplikler ve tutarsızlıklar kalmıştır". (A.g.e. sh: 33)

TEVRAT'TA TANRI İNANCI

1-O, İsrail oğulları ile benim aramda, ebediyen bir alâmettir; çünkü Rab gökleri ve yeri altı günde yarattı ve yedinci günde rahat etti ve dinlendi.  (ÇIKIŞ; BAB:31, AYET: 17)

2-Ve Rab gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi. Ve Rab yeryüzünde adamı yaptığına nadim oldu, ve yüreğinde acı duydu.  'Ve Rab dedi. Yarattığım adamı ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin kuşlarım toprağın yüzü üzerinden sileceğim; çünkü onları yaptığıma nadim oldum. (TEKVİN; BAB:6, AYET: 5-7)

3-Ve Yakub yalnız başına kaldı ve seher sökünceye kadar, bir adam onunla güreşti. "Ve onu yenmediğini görünce, uyluğunun başına dokundu ve onunla güreşirken Yakubun uyluk başı incindi. Ve dedi: Bırak gideyim, çünkü seher vakti oluyor. Ve dedi: Beni mübarek kılmadıkça seni bırakmam. "Ve ona dedi: Adın nedir? Ve o dedi Yakub. Ve dedi: Artık sana Yakub değil ancak İsrail denilecek çünkü Allah ile insanlarla uğraşıp yendin. Ve Yakub sorup dedj: Rica ederim, adını bildir Ve dedi: Adımı niçin soruyorsun? Ve orada onu mübarek kıldı "Ve Yakub o yerin adım Peniel koydu; çünkü Allahı yüz yüze gördüm ve canım sağ kaldı, dedi. (TEKVİN; BAB:33, AYET: 24-30)

4-Rabbin Yahuda ile de davası var, ve Yakub'u kendi yollanıra göre cezalandıracak, ona işlerinde göre ödeyecek. Rahimde kardeşim topuğundan tuttu; ve erkeklik çağında Allah ile güreşti; ve melekle güreşip yendi.  (HOŞEA; BAB:12, AYET: 2-4)

5-Ve seni ebediyen kendime nişanlayacağım; evet, seni doğrulukla ve hakla ve inayetle ve rahmetlerle kendime nişanlayacağım. Ve seni sadakatle kendime nişanlayacağım. ve Rabbi tanıyacaksın. (HOŞEA; BAB:2, AYET: 16-20)

6-Çünkü kocan Seni Yaratandır; onun İsmi orduların Rabbidir ve seni fidye ile kurtaran İsrail'in Kuddüsudur. (İŞAYA; BAB:54, Ayet: 3)

7-Bundan ötürü ben dedim: Gözünüzü benden çevirin, acı acı ağlayayım kavmim kızının soyulmasından ötürü beni teselliye çalışmayın. (İŞAYA BAB:22 Ayet:4-5)

8-O öfkelendi.. Burnundan duman yükseldi. Ağzından ateş yiyip bitirdi. (II.SAMUEL BAB:22 :ayet: 8-9 )

9-Ve günün serinliğinde bahçede gezmekle olan Rab Allah'ın sesini işittiler. (TEKVİN BAB:3 Ayet:8)

10-O zaman Rab uyanan adam gibi, şarabtan bağıran yiğit gibi uyandı. (MEZMURLAR BAB:79 AYET:65)

11-Ve Musa ile Harun. Nadab ve Abihu ve İsrailin İhtiyarlarından. 70 kişi çıktılar ve İsrail'in Allahını gördüler.Ve İsrail oğullarının asilzadelerine dokunmadı ve Allah'ı, gördüler ve yiyip içtiler.(ÇIKIŞ BAB:24 AYET:9-11)

12-Ve Musa Allah'ı RABBE yalvarıp dedi: Ya RAB, Mısır diyarından büyük kuvvetle ve kudretli elle çıkardığın kavmine karşı, niçin Öfken alevleniyor? Mısırlılar: Onları kötülük için, dağlarda öldürmek için ve onları yeryüzünden yok etmek için çıkardı, diye niçin söylesinler? Kızgın öfkenden dön ve kavmine karşı bu kötülüğe nadim ol. Ve RAB kavmine edeceği kötülüğe nadim oldu. (ÇIKIŞ BAB:32 AYET:11-12-14)

 

TEVRAT'TA HAHAMLAR

1-Levi oğulları kâhinler yaklaşacaklar; çünkü Allahın Rab kendisine hizmet etmek için, ve Rabbin ismile mübarek kılmak için onları seçti; ve her davada ve her döğüşte onların sözüne göre alacaktır. (TESNİYE BAB:22 AYET:5 )

2-Ve herkim. Allahın Rabbe hizmet etmek üzre orada duran kâhini yahut hâkimi dinlemiyerek küstahlıkla davranırsa, o adam ölecektir

Ona emrettiğin her şeyde kim senin emrine isyan eder, ve senin sözlerini dinlemezse öldürülecektir. (TESNİYE BAB:17 AYET:12 )

3-Ve kavmdan gerek sığır, gerek koyun kurban edenlerden kâhinlerin hakkı şu olacaktır: kâhine kol ve İki çene ve İşkembe verilecektir.  Kendi buğdayının, yeni şarabının ve zeytinyağının turfandasını ve koyunlarının yapağısının ilkini ona vereceksin. Çünkü kendisi ve oğulları daima Rabbin ismile hizmet etmek üzere dursunlar diye Allahın Rab bütün sıptlarından onu seçti. (TESNİYE BAB:18 AYET: 3-4-5)

4-Kefaret koçundan ayrıca Rabbe ödenen suç karşılığında hahamın olacak Ve İsrailoğullannın kahine (Hahama) takdim ettikleri bütün mukaddes şeylerin her kaldırma takdimesi Hahamın olacaktır. Ve herkesin takdis ettiği şeyler Hahamın olacaktır. (SAYILAR BAB:5 AYET:8-10)

5-Ve Hahamların kavmle olan âdeti şu idi Bir kimse kurban arzettiği zaman, et haşlanırken Hahamın hizmetçisi üç dişli çatalla gelirdi. Ve leğene yahut kazana, Laput tencereye daldırırdı; çatalın çıkardığı herşeyi Haham onunla alırdı. Oraya gelen bütün İsraillilere Şilo'da böyle yaparlardı. İç yağını yakmazdan evvelde Hahamın hizmetçisi gelirdi ve kırban eden adama derdi: Kahine kızartmalık et ver, çünkü senden haşlanmış et değil ancak çiğ alacaktır.

   Ve ona derdi, şimdi bana vereceksin; ve eğer vermezsen zorla alırım.(I.SAMUEL BAB:2 AYET:13-16)

 

YAHUDİLERİN DİĞER MİLLETLERE BAKIŞI

     Bütün göklerin altımda olan kavimler üzerine, bugün senin dehşetini ve korkunu koymaya başlayacağım, onlar senin haberini işitecekler ve senin yüzünden titreyip kıvranacaklar. (TESNİYE BAB : 2 AYET: 25)

       Ve Mısırın bildiğin kötü illetlerinden hiç birini senin üzerine koymayacak, fakat onları bütün senden nefret edenlerin üzerine koyacak. Ve Allahın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak.( TESNlYE BAB : 7 AYET: 15-16)

        Kızlarınızı onların oğullarına vermiyeceksiniz ve oğullarınıza ve kendinize onların kızlarından almayacaksınız. (NEHEMYA BAB: 13 AYET: 25)

       0 gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar ve orduların Rabbinin üzerlerine salladığı sallanmasından titreyip yılacaklar. (İŞAYA BAB: 19 AYET: 16 )

         Ey sen, Dünyada oturan adam, dehşet ve çukur ve tuzak senin üzerine ve vaki olacak ki, dehşet velvelesinden kaçan çukura düşecekler ve çukurun içinden çıkan tuzağa tutulacak. (İSAYA BAB:24 AYET: 17-18)

         Eğer kendi yüreğinde: Bu milletler benden çokturlar; nasıl onların mülkünü alabilirim? dersen, onlardan kokmıyacaksın; Allah'ın RABBİN Firavuna ve bütün Mısıra yaptığı; ve Allah'ın RABB 0 milletleri senin önünden azar azar kovacak Onları çabukça bitiremezsin, yoksa senin üzerine kır hayvanı çoğalır. Ve Allah'ın RABB onları senin önünde ele verecek, ve onları helak edinceye kadar büyük kırgınlıkla kıracak ve onların kırallarını senin eline verecek, adlarını göklerin altından yok edeceksin; sen onları yok edinceye kadar kimse senin önünde durmayacak.(TENSİYE BAB: 7 AYET: 17-18-22-23-24 )

        Milletlere baş olmak için beni korudun; Bilmediğim bir kavim bana kulluk edecek. Yabancı oğulları bana boyun iğecekler. Kulakları işitince bana itaat edecekler. Yabancı oğulları takatsız kalacaklar. Ve hisarlarından titreyerek çıkacaklar.0 Allah ki, bana öçler verir, Kavmleri bana tabi kılar.(II. SAMUAL BAB: 22 AYET: 44-45-46-48 )

         Fakat ben kıralımı mukaddes dağım Sion üzerine koydum. İşte benden ve miras olarak sana milletleri mülkün olarak yeryüzünün uçlarınıda vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; Bir çömlekci kabı gibi onları parçalayacaksın. Ve şimdi, ey kırallar aklınızı başınıza alın; Ey dünya hakimleri ibret alın Rabba korku ile kulluk edin, ve titreyerek mesrur olun. 0ğlu öpün ki, hiddet etmesin, siz de yolda yok olmıyasınız. (MEZMURLAR BAB: 2 AYET: 6-8-9-10-11-12 )

         Rab senin sağında öfkesi gününde kıralları vuracak. Milletler arasında hüküm verecek; Yer leşler ile dolacak; Çok memleketlerde baş olanı ezecektir. (MEZMURLAR BAB: 110 AYET: 5-6 )

19-Yakup'un Payı onlara benzemez.

Mirasının oymağı da içinde olmak üzere

Her şeye biçim veren O'dur,

Her Şeye Egemen Yahve'dir adı.

Babil Cezalandırılıyor

20-"Sen benim savaş çomağım,

Savaş silahımsın.

Ulusları parçalayacak,

Krallıkları yok edeceğim seninle.

21-Seninle atlarla binicilerini,

Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.

22 -Erkeklerle kadınları,

Gençlerle yaşlıları,

Delikanlılarla genç kızları,

23-Çobanla sürüsünü,

Çiftçiyle öküzlerini,

Valilerle kaymakamları darmadağın edeceğim.(YEREMYA BAB:51)

18-Başan'ın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların, tekelerin, boğaların- etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz.

19-Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz. (HEZEKİEL BAB:39 )

18-Başan'ın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların, tekelerin, boğaların- etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz.

19-Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz.

20-Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit askerden bol bol yiyip doyacaksınız. Rab Yahve böyle diyor.

21-"Görkemimi uluslar arasında açıklayacağım. Bütün uluslar kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine koyduğum elimi görecekler. (HEZEKİEL BAB: 39)

3-Beni tanırsın, ya RAB,

Beni görür, yüreğimin seninle olduğunu bilirsin.

Kasaplık koyun gibi ayır onları,

Kesim gününe hazırla!(YEREMYA BAB: 12)

1-RAB bana şöyle seslendi:

2-"Kendine karı alma, burada oğulların, kızların olmasın."

3-Bu ülkede doğan oğullarla kızlar ve ana babaları için RAB diyor ki:

4-"Ölümcül hastalıklardan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar; cesetleri kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak." (YEREMYA BAB: 16)

20-"Sen benim savaş çomağım,

Savaş silahımsın.

Ulusları parçalayacak,

Krallıkları yok edeceğim seninle.

21-Seninle atlarla binicilerini,

Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.

22-Erkeklerle kadınları,

Gençlerle yaşlıları,

Delikanlılarla genç kızları,

23-Çobanla sürüsünü,

Çiftçiyle öküzlerini,

Valilerle kaymakamları darmadağın edeceğim.

24-"Babil'de ve Kildan ülkesinde yaşayanlara

Siyon'da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını

Gözlerinizin önünde ödeteceğim" diyor (RAB YEREMYA BAB: 51)

2-Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular.

3-Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." (I.SAMUEL BAB: 15)

...O, Moavlılar'ı da sizin elinize teslim edecek.

19-Onların önemli surlu kentlerinin tümünü ele geçireceksiniz. Meyve ağaçlarının hepsini kesecek, su kaynaklarını kurutacak, verimli tarlalarına taş dolduracaksınız."  (II. KRALLAR BAB: 3)

Musa nereye gömüldü?


      "Ve Rabb'in sözüne göre; Rabb'in kulu Musa orada, Moab diyarında öldü. Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü; fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez. Ve Musa öldüğü zaman yüzyirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı ve kuvveti eksilmedi. Ve İsrailoğulları, Moab ovasında, otuz gün Musa'ya ağladılar; ve Musa için yas/ağlama günleri tamam oldu".(Tesniye: Bab:34 Ayet:5-8)

       Musa'ya(as) gelen ve Musa'ın(as) insanlara tebliğ ettiği Tevrat (!), O'nun ölüm hikayesini, nerede öldüğü ve nereye gömüldüğü yazılıyor. Tevrat'ın, Musa'nın (as)ölümünden sonra birileri tarafından kaleme alınmış muharref bir kitap olduğunun açık bir delili değil mi?
 

 Mağlup bir tanrı:

 "Ve Yakub yalnız başına kaldı; ve seher sökünceye kadar bir adam onunla güreşti. Ve onu yenmediğini görünce, uyluğunun başına dokundu ve onunla güreşirken Yakub'un uyluk başı incidi. Ve dedi: Bırak gideyim, çünkü seher vakti oluyor. Ve dedi: Beni Mübarek kılmadıkça seni bırakmam. Ve ona dedi: Adın nedir? Ve o dedi: Yakub. Ve dedi: Artık sana Yakub değil, ancak İsrail denecek; çünkü Allah ile ve insanlarla uğraşıp yendin. Ve Yakub sorup dedi: Rica ederim, adını bildir. Ve dedi. Adımı niçin soruyorsun? Ve orada onu mübarek kıldı. Ve Yakub o yerin adını Peniel koydu; çünkü Allah'ı yüzyüze gördüm ve canım sağ kaldı, dedi."(Tekvin: Bab:32Ayet:24-30)

          Bugünkü Tevrat; tanımadığı  Tanrı (Yahova) ile Yakub'un güreş tutmasından ve tanrının tuş olup yenilmesinden söz ediyor! Daha sonra aciz ve mağlup Tanrı, güçlü ve galip Yakub'u mübarek kılıyor. Ve Yakub, yendiği tanrıya adını sorunca, Tanrı (yenildiği için utandığından olsa gerek) söylemiyor.

 

günahkar bİr peygamber

"Ve Nuh, çiftçi olmağa başladı ve bir bağ dikti, ve şaraptan içip sarhoş oldu, ve çadırının içinde çıplak oldu... Ve Nuh, şarabından ayıldı ve küçük oğlunun kendisine yaptığını anladı ve dedi: Kenan lanetli olsun kardeşlerine kullar kulu olacaktır" (Tekvin: Bab:9 Ayet:20-25)

            "Ve Lut, Tsoar'dan çıkıp dağda oturdu ve iki kızı onunla beraberdi, çünkü Tsoar'da oturmaktan kortu ve o, ve iki kızı bir mağarada oturdular. Ve büyük kızı küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır ve bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur, gel, babamıza şarap içerelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatarız. Ve o gecede babalarına şarap içirdiler ve büyük kız girip babası ile yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Ve vaki oldu ki, ertesi gün büyük kız, küçüğüne dedi: İşte dün gece babamla yattım, bu gece de ona şarap içirelim ve babamızdan zürriyet yaşatmak için gir ve onunla yat. Ve o gecede dahi babalarına şarap içirdiler ve küçük kız kalkıp onunla yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Lut'un iki kızı böylece babalarından gebe kaldılar. Ve büyük kız bir oğul doğurdu ve onun adını Moab çağırdı; o bugüne kadar Moablıların atasıdır. Ve küçük kız, o da bir oğul doğurdu ve onun adını Ben-ammi çağırdı, o bugüne kadar Ammonoğullarının atasıdır." (Tekvin: 19/30-38)

         Küçük oğlu, babası Nuh'a sarhoşken, tecavüz ediyor! Kızları da babalarında hamile kalıyor. Bizim inanışımıza göre Peygamberler "İsmet"  sıfatına sahiptir yani günah işlemezler çünkü onlar "seçkin insanlardır". İşte bugünkü Tevrat'ın "peygamberlere iman" anlayışı" Allah iftiracılara lanet etsin.
 

Tevrat'ta kadIn

          "Kadına dedi: Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım, ağrı ile evlat doğuracaksın ve arzun kocana olacak; o da sana hakim olacaktır. Ve Adem'e dedi: Karının sözünü dinlediğin ve ondan yemeyeceksin diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetli oldu; ömrünün bütün günlerinde zahmete ondan yiyeceksin." (Tekvin: Bab: 3 Ayet::16-18)

           Bu ifadelerden anlaşıldığına göre; Cennetteki yasak meyveden yemenin cezası olarak kadına, gebelik ve ağrı ile evlat doğurmak, kocaya arzu duymak ve kocanın hakimiyeti verilmiştir. Toprak, Adem yüzünden lanetlenmiş (toprağın suçu neyse?..) ve topraktan zahmetle ürün elde etmek, bütün insanlığa irsi bir ceza olarak kalmıştır. Anne olmayı bir mutluluk vesilesi sayması gereken bir anne, bunun bir işkence, doğan çocuğunun da 'Allah'ın belası' olduğuna inanırsa ve çalışmaya/ziraat yapmaya 'lanet olası toprak"tan ürün elde etmeye Allah'ın azabı olarak inanılırsa, o hayat nasıl huzur içinde yaşanabilir. Böyle inanmayı öngören bir kitap, insanlığa huzur ve mutluluk getirecek gerçek ilahi kitap olabilir mi?..

 

Tevrat'ta cİnsel sapIklIk

              "Amnon isimli bir gencin, kendi kızkardeşi Tamar'a hastalık derecesinde aşık olduğu, yataklara düştüğü; kendisini ziyarete gelen kızkardeşinin hazırladığı yemeği ona takdim ederken onu yakalayıp "Gel benimle yat, kızkardeşim" dediği; ancak çırpınışlarının fayda vermediği anlatıldıktan sonra;"Fakat onun sözünü dinlemek istemedi ve ondan daha kuvvetli olduğundan onu alçalttı ve onunla yattı." (II.Samuel: Bab:13 Ayet:1-14).

             "Fahişelerle yatmaya düşkün bir babanın, yoldan geçerken yüzü kapalı gelinine tanımadan; "Rica ederim, gel senin yanına gireyim" teklifinde bulunduğu; gelinin ondan aldığı hediyeler (mühür, kaytan, deynek v.s.) karşılığında ondan gebe kaldığı ve sonunda onu ele verdiği uzun uzun anlatılmaktadır." (Tekvin: Bab:38 Ayet:13-30)

            "Fahişelik ettikleri zaman kızlarınızı ve zina ettikleri zaman gelinlerinizi cezalandırmayacağım" (Hoşea: Bab:4 Ayet:14)' teşviki ile;yine Tevrat'taki "Zina etmeyeceksin!" (Çıkış:Bab: 20 Ayet:14)'deki yasak ne derece bağdaşmaktadır?..

           Zinaya ve fahişeliğe teşvik eden, aile içi sapık cinsel ilişkileri bir porno yayın edasıyla anlatan (Tevrat'ın içinde olan Zebur'un "Neşideler Neşidesi" bölümü baştan sona erotik bir aşk şiiridir; ayrıca bakılabilir) bir kutsal (!) kitapla karşı karşıyayız...

 

hIrsIzlIk ve soygunculuğa teşvİk eden bİr kİtap

"Fakat her kadın, komşusundan ve evinde olan misafirden gümüş şeyler ve altın şeyler ve esvaplar isteyecek; ve oğullarınızı ve kızlarınızı onlarla süsleyeceksiniz ve Mısırlıları soyacaksınız..."  (Çıkış:Bab: 3 Ayet:22)

            "Ve İsrailoğulları, Musa'nın sözüne göre yaptılar... Ve Rab, Mısırlıların gözünde kavme lütuf verdi... Ve Mısırlıları soydular." (Çıkış:Bab:12 Ayet:35,36)

             Başka milletleri soyup hırsızlık yapmak ne büyük bir marifetmiş ve bunu Yahudilere, Tanrı izin veriyor(?)..

 

Tevrat'In dİğer mİlletlere bakIşI
            "Ve Allah'ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin; gözün onlara acımayacak..."(Tesniye: Bab: 7 Ayet:16)

             "Mülklerini alacağınız milletlerin, yüksek dağlar üstünde ve tepeler üzerinde ve yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz!"(Tesniye: Bab:12 Ayet:2)

            "Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak; sınırınız çölden ve Lübnan'dan, ırmaktan, Fırat ırmağından Garp denizine kadar olacaktır. Önünüze kimse duramayacak; Allah'ınız Rab, size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu, ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır." (Tesniye: Bab:11 Ayet: 24-25)

            "Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar, bu diyarı. senin zürriyetine verdim".  (Tekvin: Bab:15 Ayet:18)

             Yahudilerin önderlerinden Teodor Herzl diyor ki: " Kuzey sınırlarımız, Kapadokya'daki (Orta Anadolu) dağlara kadar dayanır, güneyde Süveyş Kanalına. Sloganımız: David ve Solomon'un Filistin'i olacaktır."

            "Hiçbir leş yemeyeceksiniz; onu yesin diye şehirlerinde olan garibe verebilirsin; yahut yabancıya satabilirsin; çünkü sen Allah'ın Rabbe mukaddes bir kavmsin." (Tesniye:Bab:14 Ayet:21)

           Tevrat'ın; başka dinden olanlara karşı tutumlarının,hoşgörü, insan hakları, inanç ve ibadet özgürlüğü anlayışının ne olduğunu göstermektedir. Ayrıca Tanrı Yahova(!), seçtiği mukaddes kavme(!)caiz görmediği leşi,yahudi olmayan herkese satmayı veya şehrin garibanına ikram etmeyi tavsiye buyuruyor! (Yahudilerle alışverişlerinize dikkat edin.).

 

     Rab mİ yoksa Şeytan mI?

       "Ve İsrail'e karşı Rabbin öfkesi yine alevlendi ve; 'Git, İsrail'i ve Yahuda'yı say!' diye Davud'u onlara karşı tahrik etti." (II.Samuel:Bab: 24 Ayet:1)


      "Ve Şeytan, İsrail'e karşı kalktı ve İsrail'i saymak için Davud'u tahrik etti." (I.Tarihler:Bab:21 Ayet:1)

                İsrail'i saymak için Davud'u tahrik eden, Rab mı yoksa Şeytan mı? Bu ne çelişki?

  YEDİ YIL MI ÜÇ YIL MI?

            "Ve Gad, Davud'a gelip ona bildirdi ve kendisine dedi: 'Sana memleketinde yedi yıl kıtlık yılı mı gelsin, yoksa düşmanların seni kovalarken onların önünde üç ay mı kaçarsın?'"(II.Samuel:Bab: 24 Ayet:13)
            "Ve Gad, Davud'a gelip ona dedi: 'Rab, şöyle dedi:'İstediğini al; ya üç yıl kıtlık, yahut düşmanlarının kılıcı sana erişerek seni sıkıştıranların önünde üç ay bitip tükenmek..'". (I.Tarihler:21/11)
              Hangisi doğru; 'yedi yıl kıtlık' mı, 'üç yıl kıtlık' mı? Kim şaşırdı:Tevrat'ın Rabbi mi, elçi Gad mı yoksa Tevrat'ı bugünkü haliyle yazanlar mı?

  Yehoyakin kaç yaşIndaYDI?
        "Yehoyakin kral olduğu zaman sekiz yaşında idi; ve Yeruşalim'de üç ay on gün krallık etti..."(II.Tarihler:Bab: 36 Ayet:9)
        "Yehoyakin kral olduğu zaman on sekiz yaşında idi.; ve Yeruşalim'de üç ay krallık etti..." (II.Krallar:bab:24 Ayet:8)

               Yehoyakin, kral olduğu zaman kaç yaşında idi? Sekiz mi, on sekiz mi? Yehoyakin, kaç ay krallık yaptı? Üç ay on gün mü, üç ay mı? kaç araba cenkçİ öldürdü?
           " Ve Suriyeliler İsrail'in önünden kaçtılar; ve Davud Suriyelilerden yediyüz araba cenkçiler ile kırk bin atlı telef etti ve ordu başbuğu Şobak'ı vurdu ve o orada öldü."(II.Samuel:Bab:10 Ayet:18)
           "Ve Suriyeliler, İsrail'in önünden kaçtılar; ve Davud, Suriyelilerden yedi bin araba cenkçiler ile kırk bin yaya asker öldürdü, ordu başbuğu Şofak'ı da öldürdü." (I..Tarihler:Bab:19 Ayet:18)

         Davud, kaç araba cenkçi öldürdü? Yediyüz mü, yedi bin mi? Öldürülen kırk bin asker; atlı mıydı, yaya mıydı?Ordu başbuğu Şobak mıydı, Şofak mıydı?
 
Harun (a.s.) nerede öldü?
       "Ve Musa,Rabbin emrettiği gibi yaptı; ve bütün kavmın gözü önünde Hor Dağına çıktılar.Ve Musa, Harun'un esvabını çıkardı ve onları oğlu Eleazar'a giydirdi; ve Harun orada, dağın tepesinde öldü."(Sayılar:Bab: 20 Ayet:27,28)(Ayrıca bkz: Sayılar:Bab:33 Ayet:39)


          "Ve İsrailoğulları, Beerot Bene-yaakandan Mosera'ya göç ettiler Harun orada öldü ve orada gömüldü; ve oğlu Eleazar onun yerine kahinlik etti." (Tesniye:Bab:10 Ayet:6)

             Harun (a.s.) nerede öldü? Hor Dağında mı, Mosera'da mı? Yoksa her iki yerde mi?!.

 KAÇ AHIR BÖLÜĞÜ VAR?
          "Ve Süleyman'ın, cenk arabaları için kırkbin ahır bölüğünde atları vardı ve onikibin atlısı vardı".(O I.Krallar: Bab: 4 Ayet:26)
          "Ve atlarla cenk arabaları için Süleyman'ın dörtbin ahırı vardı". ( II.Tarihler :Bab: 9 Ayet:25)
           Hz. Süleyman'ın, atları için kaç ahırı vardı; kırkbin mi, dörtbin mi?

KAÇ KİŞİ?    
"Ve Süleyman'ın yük taşıyan yetmişbin ve dağlarda taş kesen seksen bin adamı / bunlardan başka Süleyman'ın işte çalışan kavmın üzerine hükmeden, işin başında bulunan üçbin üçyüz başkâhyaları vardı".     ( I.Krallar : Bab:5 Ayet:15,16)
         "Ve Süleyman, yük taşıyan yetmişbin adam ve dağlarda taş kesen seksenbin adam ve onların üzerinde işbaşı olan üçbin altıyüz adam saydı". ( II.Tarihler : Bab:2 Ayet:2)
           Süleyman'ın kaç adamı vardı; üçbin üçyüz mü, üçbin altıyüz mü? Süleyman; sayı saymasını mı bilmiyor, yoksa kâhyalar ara sıra işten kaytardığı için mi Süleyman onları sayamıyordu.
  
ÇOCUK OLDU MU OLMADI MI?     

" Ve Saul'un kızı Mikal'ın ölümü gününe kadar çocuğu olmadı."( II.Samuel: Bab:6 Ayet: 23)
            " Saul'un kızı Mikal'ın, Meholalı Barzillay oğlu Adriele doğurmuş olduğu beş oğlunu kral aldı"             ( II.Samuel: 21/8)
        Saul'un kızı Mikal'ın, çocuğu oldu mu yoksa olmadı mı?

HANGİSİ DOĞRU?

            "Ve bir karış kalınlıkta idi; ve onun kenarı, bir kâse kenarı gibi, zambak çiçeği gibi işlenmişti; iki bin bat su alırdı." (O I.Krallar:7/26)
            "Ve kalınlığı bir avuç idi; ve kenarı, bir kâse kenarı gibi, zambak çiçeği gibi işlenmişti; ve içi üç bin bat su alırdı." (O II.Tarihler: Bab:4 Ayet:5)

        Hangisi doğru? Bir karış mı, bir avuç mu? İki bin bat mı, üç bin bat mı?

ALLAH'I GÖRDÜ MÜ?
             "Ve Yakup, o yerin adını Paniel koydu. Çünkü; Allah'ı yüzyüze gördüm ve canım sağ kaldı, dedi."     (O Tekvin:Bab:32 Ayet:30)
             "Ve dedi: Yüzümü göremezsin. Çünkü insan, beni görüp de yaşayamaz."

(Çıkış:Bab:33 Ayet:20)
             Hangisi doğru? Allah'ı gören yaşayabilir mi, yaşayamaz mı?..

Günümüzdeki Tevrata göre; İsrail kavmından olan adamların sayısı ve sayılardaki çelişkiler: